logo

Beneficjent

Beneficjent Balu 2015

Zaangażowanie polskiej młodzieży
w międzynarodowe projekty Zakonu Maltańskiego 

beneficjent LOGO 

Konto: IBAN: PL 54 1090 1883 0000 0001 1860 7317
BIC: WBKPPLPP | z dopiskiem: beneficjent 2015
Nazwa konta: Stowarzyszenie POKOLENIA POKOLENIA
Adres: ul. Sobieskiego 104, lokal 39, PL – 02 764 Warszawa 
 

 

 

Zakon Maltański

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim rozwinął się z bractwa, pochodzącego z Amalfi, które w połowie XI wieku wybudowało szpital w Jerozolimie, udzielający potrzebnej pomocy chorym, bezdomnym i pielgrzymom. Po zdobyciu Jerozolimy przez uczestników I Krucjaty obok kontynuowania działań charytatywnych Zakon poszerzył swoją misję o zbrojną ochronę nowo powstałego Królestwa Jerozolimskiego oraz chrześcijan, atakowanych przez ościenne państwa muzułmańskie.

O ile Joannici-Szpitalnicy są postrzegani głównie przez pryzmat swojej działalności militarnej, którą ostatecznie zarzucili po utracie Malty w 1798 roku, to w czasach współczesnych nieprzerwanie poświęcają swoje siły i możliwości do realizacji celów humanitarnych. Jest to również najstarsza europejska instytucja dobroczynna, której duch streszcza się w łacińskiej dewizie:

Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum.

Zakon Maltański jest zarówno suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego oraz zakonem religijnym, podlegającym Ojcu Świętemu. Aktualnym zwierzchnikiem Zakonu jest Jego Wysokość Eminencja Wielki Mistrz Fra’ Matthew Festing, któremu przysługuje tytuł książęcy. Polska jest jednym z ponad stu państw, które nawiązały z Zakonem Maltańskim stosunki dyplomatyczne. Ambasadorem Zakonu w Polsce jest Jego Ekscelencja Vincenzo Manno.

Tradycje maltańskie w Polsce sięgają XII wieku. Wiążą się z fundacjami księcia Henryka Sandomierskiego w Zagości koło Sandomierza (które zostały bezpowrotnie zniszczona podczas najazdu mongolskiego) oraz księcia Mieszka III Starego i biskupa Radwana w Poznaniu, istniejąca do 1832 roku, kiedy to została zlikwidowana decyzją pruskiego zaborcy. Polscy kawalerowie maltańscy w I Rzeczypospolitej należeli z początku do Wielkiego Przeoratu Czech i Moraw, a tym samym do Języka Niemieckiego (podział na osiem języków został wprowadzony podczas istnienia państwa zakonnego na Rodos i utrzymał się do lat 70-tych XIX wieku). W 1774 roku powstał Wielki Przeorat Polski i Litwy, należący do Języka Anglo-Bawarskiego, któremu kres położyły rozbiory.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, 21 czerwca 1920 roku polscy kawalerowie maltańscy utworzyli Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, zatwierdzony przez zwierzchność zakonną w Rzymie 27 czerwca 1927 roku. W okresie międzywojennym Związek prowadził pracę charytatywną w ochronce w Rychtalu oraz szpitalach w Rybniku i Ołyce. W 1939 roku powstał Korpus Sanitarny, w intencji założycieli mający wiązać powstające w zamierzeniu placówki szpitalne polskich Maltańczyków ze strukturami militarnego podziału Kraju – dowództwami okręgu korpusu. 7 września 1939 roku w Warszawie powstał Wojskowy Szpital Maltański, udzielający pomocy medycznej poszkodowanym i chorym podczas oblężenia Stolicy, okupacji niemieckiej i Powstania Warszawskiego. Szpitalem kierował kawaler maltański Stanisław Lipkowski-Milewski.

W latach 1945-1989 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich nie mógł prowadzić oficjalnej działalności w Polsce, chociaż jego emigracyjne struktury, angażowały się w pomoc charytatywną i humanitarną w Ojczyźnie.

17 października 1992 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się pierwszy po II Wojnie Światowej konwent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, rozpoczynającego nowy etap swej służby w niepodległej Polsce. Obecnym Prezydentem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich jest Jego Ekscelencja Andrzej Potworowski.

Pierwszą placówką realizującą humanitarne powołanie Zakonu Maltańskiego w Polsce jest powstała w 1993 roku Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna „Pomoc Maltańska” przy Parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. Dwie Fundacje Polskich Kawalerów Maltańskich, z siedzibami w Poznaniu i Warszawie, koordynują pracę licznych ośrodków, realizujących humanitarne idee Zakonu Maltańskiego – środowiskowe domy samopomocy w Puszczykowie i Klebarku Wielkim, warsztaty terapii zajęciowej w Poznaniu, szpital w Olsztynie dla chorych w ciężkich stanach śpiączkowych, dom opieki społecznej dla psychicznie chorych w Szyldaku, wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w Radomiu, Płocku, Kozienicach, Żabiej Woli koło Lublina. W siedmiu ośrodkach w Polsce realizowany jest program wspierający osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Jednym z wiodących dzieł Związku jest Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, powiązane z przedszkolem integracyjnym i poradnią autyzmu. Ściśle powiązane ze strukturami ZPKM jest stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna szkolące młodych adeptów w udzielaniu pomocy przedmedycznej i medycznej, zabezpieczająca imprezy masowe, sportowe oraz pielgrzymki. Związek Polskich Kawalerów Maltańskich aktywnie angażuje się w pomoc ofiarom kataklizmów w kraju i poza jego granicami oraz konfliktów wojennych.

Tradycją stało się organizowanie dorocznej „maltańskiej” pielgrzymki do Lourdes wraz z osobami niepełnosprawnymi i chorymi.

Duże znaczenie dla popularyzacji idei maltańskich wśród młodych sympatyków są organizowane co roku Międzynarodowe Obozy Letnie Zakonu Kawalerów Maltańskich dla Młodzieży Niepełnosprawnej tak zwana „Mała Malta”. Podczas tygodniowych turnusów młodzi uczestnicy- niepełnosprawni i pełnosprawni, bez względu na narodowość i wyznanie, poznają się wzajemnie, bawiąc się, rywalizując w rozgrywkach sportowych, a także uczestnicząc w chwilach modlitwy i refleksji, koordynowanych przez kapelana obozu oraz kapelanów grup narodowościowych. Ten tygodniowy pobyt jest realizacją całorocznej pracy młodzieżowych komitetów organizacyjnych z kraju, na terenie którego obóz jest organizowany oraz młodzieży pochodzącej z państw uczestniczących w tym pożytecznym przedsięwzięciu. Polska dwukrotnie gościła u siebie „Małą Maltę”, w 1996 roku w Wągrowcu i w 2006 roku w Krakowie, zbierając laury za pełen sukces organizacyjny.

Opracowane przez Macieja Koszutskiego, Wiceprezydenta Związku Polskich Kawalerów Matlańskich

Copyright © 2015 Stowarzyszenie POKOLENIA POKOLENIA