logo

Beneficjent

Beneficjent Balu 2019

Ty też możesz pomóc

beneficjent LOGO 

 

Nazwa Banku: Bank Zachodni WBK S.A.
adres: Rynek 9/11, PL – 50-950 Wrocław
Oddział: 21 Oddział w Warszawie, ul. Ordynacka 11, PL – 00-358 Warszawa
Numer konta IBAN: PL 40 1090 1883 0000 0001 1344 9206
BIC: WBKPPLPP
z dopiskiem: Beneficjent 2019
Nazwa konta: Stowarzyszenie POKOLENIA POKOLENIA
adres: ul. Sobieskiego 104, lokal 44, PL − 02-764 Warszawa 

 

Zakon Maltański

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim rozwinął się
z bractwa, pochodzącego z Amalfi, które w połowie XI wieku wybudowało szpital w Jerozolimie, udzielający pomocy chorym, bezdomnym i pielgrzymom. Po zdobyciu Jerozolimy przez uczestników I Krucjaty, obok kontynuowania działań charytatywnych Zakon poszerzył swoją misję o zbrojną ochronę nowo powstałego Królestwa Jerozolimskiego oraz chrześcijan atakowanych przez ościenne państwa muzułmańskie.

O ile Joannici – Szpitalnicy są postrzegani głównie przez pryzmat swojej działalności militarnej, którą ostatecznie zarzucili po utracie Malty w 1798 roku, to w czasach współczesnych nieprzerwanie poświęcają swoje siły i możliwości do realizacji celów humanitarnych. Jest to najstarsza europejska instytucja dobroczynna, której duch streszcza się w łacińskiej dewizie:

Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum

Zakon Maltański jest równocześnie suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego oraz zakonem religijnym, podlegającym Ojcu Świętemu. Obecnym zwierzchnikiem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego jest Fra' Giacomo della Torre del Tempio di Sanguinetto – Namiestnik Wielkiego Mistrza. Polska jest jednym z ponad stu państw, które nawiązały z zakonem maltańskim stosunki dyplomatyczne. Ambasadorem zakonu w Polsce jest Jego Ekscelencja Vincenzo Manno.

Tradycje maltańskie w Polsce sięgają XII wieku. Wiążą się z fundacjami księcia Henryka Sandomierskiego w Zagości koło Sandomierza, która została bezpowrotnie zniszczona podczas najazdu mongolskiego oraz księcia Mieszka III Starego i biskupa Radwana w Poznaniu, istniejąca do 1832 roku, kiedy to została zlikwidowana decyzją pruskiego zaborcy. Polscy kawalerowie maltańscy w I Rzeczypospolitej należeli z początku do Wielkiego Przeoratu Czech i Moraw, a tym samym do Języka Niemieckiego (podział na osiem języków został wprowadzony podczas istnienia państwa zakonnego na Rodos i utrzymał się do lat 70-tych XIX wieku). W 1774 roku powstał Wielki Przeorat Polski i Litwy, należący do Języka Anglo-Bawarskiego, który został zlikwidowany po III rozbiorze Rzeczypospolitej.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, 21 czerwca 1920 roku polscy kawalerowie maltańscy utworzyli Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, zatwierdzony przez zakonną zwierzchność w Rzymie 27 czerwca 1927 roku. W okresie międzywojennym Związek prowadził pracę charytatywną w ochronce w Rychtalu oraz szpitalach w Rybniku i Ołyce. W 1939 roku powstał Korpus Sanitarny, mający w intencji założycieli wiązać mające powstać placówki szpitalne polskich Maltańczyków ze strukturami wojskowego podziału Kraju – dowództwami okręgu korpusu.

7 września 1939 roku w Warszawie powstał Wojskowy Szpital Maltański, udzielający pomocy medycznej poszkodowanym i chorym podczas oblężenia Stolicy, okupacji niemieckiej i Powstania Warszawskiego. Komendantem Szpitala był kawaler maltański Stanisław Lipkowski-Milewski.

W latach 1945 – 1989 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich nie mógł prowadzić oficjalnej działalności w Polsce, chociaż jego emigracyjne struktury angażowały się w pomoc charytatywną i humanitarną w kraju.
17 października 1992 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się pierwszy po II Wojnie Światowej Konwent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, rozpoczynającego nowy etap swej służby w niepodległej Polsce. Obecnym prezydentem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich jest Jego Ekscelencja Jerzy Baehr.
Pierwszą placówka realizującą humanitarne powołanie Zakonu Maltańskiego w Poznaniu jest Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna „Pomoc Maltańska” przy Parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. Działająca przez dwadzieścia lat w pomieszczeniach udostępnionych przez Parafię i adaptowanych do potrzeb medycznych obecnie kontynuuje swoją działalność w otwartym 24 czerwca 2013 roku Centrum Pomocy Maltańskiej Komandoria. W Centrum działa także Centrum Geriatryczno-Gerontologiczne, Świetlica dla dzieci ze środowisk ubogich
i zagrożonych oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Trzy Fundacje Polskich Kawalerów Maltańskich, z siedzibami w Poznaniu, Warszawie i Krakowie, będące organizacjami pożytku publicznego, koordynują prace ośrodków, realizujących humanitarne idee Zakonu Maltańskiego w Polsce – środowiskowy dom samopomocy w Puszczykowie, warsztaty terapii zajęciowej w Poznaniu, wspomniane centrum Komandoria, szpital w Barczewie pod Olsztynem dla chorych w ciężkich stanach śpiączkowych, dom opieki społecznej dla osób psychicznie chorych w Szyldaku pod Ostródą oraz wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w Radomiu, Płocku, Kozienicach oraz Żabiej Woli koło Lublina. W siedmiu ośrodkach w Polsce realizowany jest program wspierający osoby niepełnosprawne ruchowo na rynku pracy.

Jednym z wiodących dzieł Związku jest Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, powiązane z przedszkolem integracyjnym i poradnią autyzmu. Tradycją stało się organizowanie dorocznej „maltańskiej” pielgrzymki do Lourdes wraz z osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Ściśle powiązane ze strukturami ZPKM jest stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna szkolące młodych adeptów w udzielaniu pomocy przedmedycznej i medycznej, zabezpieczające imprezy masowe, sportowe oraz pielgrzymki.
Corocznie organizowany jest letni obóz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Szczyrzycu.

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich aktywnie angażuje się w pomoc ofiarom kataklizmów w Kraju i poza jego granicami oraz konfliktów wojennych. Przykładami tej działalności jest organizowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku powodzi w Polsce, tsunami na Oceanie Indyjskim, trzęsienia ziemi na Haiti, wojny w Gruzji oraz ofiar zajść na Ukrainie.

Kształtowaniu formacji duchowej członków ZPKM służy działalność kapelanów, którzy między innymi organizują rekolekcje, pielgrzymki na Jasną Górę i do Gietrzwałdu.

Duże znaczenie dla popularyzacji idei maltańskich wśród młodych sympatyków są organizowane co roku Międzynarodowe Obozy Letnie Zakonu Maltańskiego dla Młodzieży Niepełnosprawnej – tak zwana „Mała Malta”. Podczas tygodniowych turnusów młodzi uczestnicy niepełnosprawni i pełnosprawni, bez względu na narodowość i wyznanie, poznają się wzajemnie, bawiąc się, rywalizując w rozgrywkach sportowych, a także uczestnicząc
w chwilach modlitwy i refleksji, koordynowanych przez kapelana obozu oraz kapelanów grup narodowościowych. Ten tygodniowy pobyt jest realizacją corocznej pracy młodzieżowych komitetów organizacyjnych z kraju, na terenie którego obóz jest organizowany oraz młodzieży pochodzącej z państw uczestniczących w tym pożytecznym przedsięwzięciu. Polska już trzykrotnie gościła u siebie „Małą Maltę” – w 1996 roku w Wągrowcu, a w 2006 i 2016 roku w Krakowie, zbierając za każdym razem laury za pełen sukces organizacyjny i merytoryczny.

Swego czasu według przekazu Wielki Mistrz Piotr d'Aubusson umieścił w mieście Rodos na bramie, przez chrześcijan zwaną Bramą św. Katarzyny, a przez Turków, Bramą Bazarową, grecki napis Pallin Darro (zniszczony, powstaję na nowo), można to z powodzeniem odnieść do działań Zakonu Maltańskiego, który mimo, że często stał na krawędzi upadku, zawsze podnosił się, stając naprzeciw nowym wyzwaniom i realizował swoje powołanie niesienia pomocy potrzebującym.

Więcej informacji o działalności Zakonu Maltańskiego można znaleźć na www.orderofmalta.org lub www.zakonmaltanski.pl

 
 

Copyright © 2015 Stowarzyszenie POKOLENIA POKOLENIA